Algemene voorwaarden

Artikel 1.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer:  Arbo Werkt, in persoon wettelijk vertegenwoordigd door P.A.L. Weertz, directeur.
Opdrachtgever:  Een natuurlijk persoon, dan wel rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten, producten en diensten tussen opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging, c.q. het tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

Deze algemene voorwaarden prevaleren boven eventuele toepasselijke algemene voorwaarden,waarnaar de opdrachtgever bij zijn opdracht of anderszins verwijst, tenzij schriftelijke uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.

2.4 Indien van één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtelijk voorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 3. Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen geschieden vrijblijvend.

3.2 Alle offertes worden gedurende één (1) maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

3.3 De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding door de opdrachtgever verstrekte informatie.

3.4 De offerte maakt deel uit van de overeenkomst.

3.5 Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de ontvangst van de acceptatie van een offerte op opdrachtformulier door de opdrachtgever schriftelijk door opdrachtnemer is bevestigd, dan wel een schriftelijke overeenkomst door partijen is getekend.

3.6 Indien in een acceptatie van offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien opdrachtnemer aan de opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk medegedeeld heeft met deze afwijkingen ten opzichte van de offerte in te stemmen.

3.7 Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.8 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

3.9 Op alle werkzaamheden van opdrachtnemer is de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Artikel 4. Aansluiting Basiscontract Arbodienstverlening

4.1 Opdrachtgevers die zich aansluiten bij de organisatie van opdrachtnemer zijnde de
gecertificeerde arbodienst Arbo Werkt werken met opdrachtnemer samen binnen de reikwijdte
van het zogenaamde (verplicht gestelde) wettelijke Basiscontract Arbodienstverlening conform
de per 1 juli 2017 gewijzigde Arbowet.

4.2 Wijzigingen in het Basiscontract Arbodienstverlening op verzoek van opdrachtnemer zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door opdrachtgever zijn bevestigd. Bij dergelijke wijzigingen heeft opdrachtnemer het recht de tarieven te wijzigen.

4.3 Opdrachtgever brengt alle werknemers die bij opdrachtgever werkzaam zijn in aanmerking voor en onder de dekking van de dienstverlening die opdrachtnemer uitvoert onder toepassing van het wettelijke Basiscontract Arbodienstverlening.

4.4 Het aansluitbedrag bij opdrachtnemer als gecertificeerde arbodienst wordt op basis van een werknemersabonnement of een aansluiting op basis van verrichtingen jaarlijks vooraf aan opdrachtgever gefactureerd.

4.5 Volgens de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt opdrachtnemer enkel over de gegevens van de werknemers van haar opdrachtgevers die ziek zijn of ook over de gegevens van werknemers waarbij voorkomen dient te worden dat zij arbeidsongeschikt geraken. Om opdrachtnemer toch in staat te stellen op een juiste manier aan opdrachtgever te factureren en verzuimstatistieken te kunnen maken, stelt opdrachtgever bij aanvang van de samenwerking en jaarlijks na afloop van elk kalenderjaar per eerst mogelijke datum de volledige Verzamelloonstaat ter beschikking aan de opdrachtnemer.

4.6 Naverrekening van abonnementen of aansluitingen op basis van verrichtingen geschieden jaarlijks achteraf of na afloop van de contractperiode en wel op basis van de Verzamelloonstaat die opdrachtgever ter beschikking stelt en dan over het volledige betreffende kalenderjaar of anders over een gedeelte van het kalenderjaar betreffende de maanden die vallen binnen de contractperiode.

4.7 De dienstverlening die valt onder het aangegane Basiscontract Arbodienstverlening geldt voor de duur van de volledige contracttermijn.

4.8 Werknemers die tijdens de contracttermijn bij de opdrachtgever in dienst treden worden naar rato van de resterende contracttermijn bij opdrachtgever in rekening gebracht. De berekening van de door opdrachtgever verschuldigde contracttermijn is gebaseerd op het resterende aantal maanden in de contracttermijn.

Artikel 5. Incidentele diensten, waaronder begrepen losse verrichtingen

5.1 Op verzoek van opdrachtgever kan opdrachtnemer incidentele diensten en losse verrichtingen uitvoeren.

5.2 Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen een abonnement en de frequentie daarvan gelden eveneens als incidentele diensten.

5.3 Incidentele diensten zullen op basis van de actuele tarieflijst, dan wel op basis van een andere schriftelijke afspraak met de opdrachtgever, achteraf aan opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 6. Duur overeenkomst

6.1 De duur van de overeenkomst is gelijk aan de periode die partijen overeenkomen en bevestigen in de schriftelijke opdrachtbevestiging.

6.2 De overeenkomst kan door elk van beide partijen worden opgezegd per aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) maanden.

6.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is uitsluitend mogelijk indien zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 11 en 12 van deze algemene voorwaarden, dan wel indien beide partijen dit schriftelijk overeenkomen.

6.4 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever dit schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken.

6.5 Indien de opdrachtgever, na plaatsing en aanvaarding van de opdracht, deze wenst te annuleren, om welke reden dan ook, dan heeft de opdrachtnemer naar vrije keus het recht hetzij de wederpartij te verplichten tot volledige nakoming van de overeenkomst, hetzij de annulering te accepteren onder de voorwaarde dat de opdrachtgever binnen een door ons te stellen termijn als forfaitaire schadevergoeding een bedrag betaalt, gelijk aan 20% van het bedrag van de totale opdracht.

Artikel 7. Omvang en diensten

7.1 De diensten die opdrachtnemer aan de opdrachtgever zal verlenen omvatten de in de overeenkomst genoemde diensten.

7.2 De door de opdrachtnemer ter beschikking gestelde adviseurs dan wel andere medewerkers van Arbo Werkt zijn voor wat betreft hun werkzaamheden gehouden aan het professioneel statuut van hun beroepsvereniging.

7.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of met onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen zonder dat de opdrachtgever daaraan het recht kan ontlenen reeds betaalde bedragen als onverschuldigd betaald terug te vorderen, en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8. Uitvoering dienstverlening

8.1 Opdrachtgever verstrekt opdrachtnemer alle informatie de opdrachtnemer nodig heeft voor deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten.

8.2 Opdrachtgever kan de ziek- en herstelmeldingen van de (ex)werknemers uitsluitend doorgeven via het web based verzuimvolgsysteem van opdrachtnemer.

8.3 Opdrachtgever verleent de medewerkers van opdrachtnemer toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.

8.4 Opdrachtnemer heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 9. Tarieven

9.1 De diensten zullen worden geleverd tegen de in de overeenkomst genoemde tarieven. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid de tarieven op ieder moment te wijzigen. Van een tariefsaanpassing zal een maand voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van de tariefsaanpassing schriftelijk mededeling worden gedaan. Indien een tariefsaanpassing plaatsvindt binnen één (1) maand na het sluiten van de overeenkomst en de aanpassing strekt ten nadele van opdrachtgever, heeft de opdrachtgever de mogelijkheid binnen de genoemde termijn van een maand voorafgaand aan de tariefsaanpassing, de overeenkomst te ontbinden met inachtneming van artikel 11 en 12 van de algemene voorwaarden.

9.2 Opdrachtnemer kan, gedwongen door bijzondere omstandigheden, anders dan genoemd in lid 1, bijvoorbeeld als gevolg van wettelijke voorschriften, de tarieven op ieder moment wijzigen.

9.3 De tarieven voor de geleverde diensten buiten Nederland worden vastgesteld aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven van de deskundigen die zijn ingezet voor de dienstverlening.

Artikel 10. Informatie en medewerking

10.1 De opdrachtgever verleent opdrachtnemer en zijn medewerkers toegang tot zijn bedrijf en stelt hen in de gelegenheid goed inzicht te krijgen in de voor de goede uitvoering van het werk vereiste (beleids)documenten en dossiers, alsmede indien dit aansluit bij de aard van de opdracht, in de arbeidsomstandigheden en bedrijfsvoering.

10.2 De opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer informatie die de opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig acht om tot een goede uitvoering van de werkzaamheden te kunnen komen.

10.3 Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden verricht ten kantore van de opdrachtgever, draagt de opdrachtgever zorg voor adequate kantoorfaciliteiten.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 Opdrachtnemer garandeert alle informatie betreffende het bedrijf en de bedrijfsvoering door de
wederpartij, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk te behandelen en er voor zorg te dragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zover opdrachtnemer niet rechtens gehouden is diens informatie aan derden te verstrekken.

11.2 De voor of namens opdrachtnemer werkzame medewerkers zijn onderworpen aan het voor hen geldende beroepsgeheim.

Artikel 12. Intellectueel eigendom

12.1 Met betrekking tot de door of namens opdrachtnemer geleverde producten en diensten berust het auteursrecht bij opdrachtnemer. De met de producten en diensten verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.

12.2 Opdrachtnemer mag, met in acht name van de bepalingen in artikel 8.1., publiceren over de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

12.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een inbreuk op rechten van derden, tenzij het een door haar gepleegde inbreuk betreft op rechten waarvan het bestaan algemeen bekend of aan Arbo Werkt bekend was op het moment van de inbreuk.

Artikel 13. Facturering en betaling

13.1 Facturering van de geleverde diensten gebeurt achteraf bij het afronden van de werkzaamheden, of tussentijds of vooraf zoals overeengekomen in de offerte.

13.2 Het factuurbedrag kan worden verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag ad 2% van het factuurbedrag. Deze toeslag is niet verschuldigd indien de betaling van de factuur is geschied binnen 14 dagen na factuurdatum.

13.3 Indien binnen 14 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht 1,5 % rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van 30 dagen of gedeelte daarvan, dat betaling van het ingevolge dit artikel verschuldigde na verloop van de onder lid 2 genoemde termijn van 14 dagen achterwege is gebleven.

13.4 Afwijkende betalingstermijnen kunnen schriftelijk worden overeengekomen, doch bij overschrijding van deze termijnen treedt automatisch – zonder dat hiervoor enige nadere verklaring is vereist – het bepaalde in lid 3 van dit artikel in werking.

13.5 De betaling van de factuurbedragen dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden.

13.6 Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de financiële positie van een opdrachtgever een risico voor opdrachtnemer kan betekenen, is opdrachtnemer gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en / of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

13.7 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.8 Alle kosten , vallende op de betaling, waaronder de kosten van wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Opdrachtnemer is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

14.2 Indien de opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever over het jaar waarin het schade toebrengende feit heeft plaatsgevonden aan facturen dient te betalen.

14.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt zijnde 1.000.000 euro.

14.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.5 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen werknemers van de wederpartij), die zouden voortvloeien uit de door opdrachtnemer geleverde diensten.

14.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de opdrachtgever of een (ex)werknemer door opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

14.7 ingeval van mondelinge informatie en/of verzoeken is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.

14.8 ingeval opdrachtnemer lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige Arbo-dienst van de opdrachtgever, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indient dit handelen respectievelijk nalaten zicht heeft voorgedaan in de periode vóór overname.

14.9 opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij opdrachtnemer aansprakelijk wil stellen.

Artikel 15. Tussentijdse Ontbinding

15.1 Indien zich de situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet is opdrachtnemer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden.

15.2 Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke niet-toerekenbare niet-nakoming oplevert, is gebleken

15.3 Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van opdrachtnemer kan worden verlangd.

15.4 Onder “niet-toerekenbare niet-nakoming” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ziekteverzuim van ons personeel langer dan 9 dagen, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij opdrachtnemer c.q. bij leveranciers van opdrachtnemer, onvrijwillige  storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en / of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en / of natuurrampen, alsmede toerekenbare niet nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

Artikel 16. Onverbindend

16.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

16.2 Opdrachtnemer verbindt zich om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden, afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 17. Klachten

17.1 Indien een opdrachtgever klachten geeft over de dienstverlening van opdrachtnemer, dient hij deze onmiddellijk schriftelijk aan opdrachtnemer mede te delen. Het klachtenreglement is op de website van Arbo Werkt te vinden; www.Arbowerkt.nl

17.2 De opdrachtnemer beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 18. Geschillen

18.1 Op alle rechten, verplichtingen, offertes en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of van een nadere overeenkomst welke van zodanige overeenkomst uitvloeisel mochten zijn, daaronder begrepen de uitvoering van zulk een overeenkomst ongeacht of een van beide partijen een geschil aanwezig achten, zullen, voor zover behorende tot de competentie van de

Arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenzande.

’s Gravenzande, 1-10-2020

Arbo Werkt