Arbo Werkt werkt

Wij zijn een arbodienst opgericht door een aantal advieskantoren in de overtuiging dat arbodienstverlening veel beter kan!

Waar is Arbo Werkt dan anders in?

Arbo Werkt pakket Compleet

€ 141,- per werknemer per jaar

Arbo Werkt pakket Verrichtingen

€ 39,50 per werknemer per jaar

Basis contract gedurende de 1e twee jaar

Verrichtingen Pakket
Compleet pakket
Prijs per werknemer per jaar € 39,50 € 141
Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst Arbo Werkt (conform Arbowet).
Melding beroepsziekte aan Nederland Centrum voor Beroepsziekten.
Hoor wederhoor met de werkgever en werknemer; bespreken van eventuele vervolgacties en preventieve advisering. Uiterlijk in de 1e week na de ziekmelding. *
1ste oproep vanaf de 3de week van het verzuim (kan eerder zijn n.a.v. voorgaande acties). *
Analyse van verzuim om te komen tot snelle inzetbaarheid en terugkeer op de werkvloer. *
Schriftelijke terugkoppeling. *
Signalering frequent verzuim (3e ziekmelding binnen 12 maanden).
Extra dossiercheck bij langdurig verzuim maand 4.
Signaleren 42ste weeks melding. *
Bewaking verzuimtraject en periodieke evaluaties. *
Advies eerstejaarsevaluatie (ziektemaand 12). *
Initiëren vervolgactiviteiten en begeleiding tijdens het 1e en 2e jaar. *
Opstellen van het plan van aanpak op locatie. Bewaken van de uitvoering van het Plan van Aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover. *
Arbeidskundige poortwachterbeoordeling maand 11 *
Coördinatie tussen werkgever, werknemer, re-integratiebedrijf en verzekeraar. *
Afstemmen vergoedingsmogelijkheden verzekeraar. *
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden, na toestemming van de werknemer. *
Ondersteuning bij WIA-aanvraag, opstellen re-integratiedossier en verslag. *
Periodieke spreekuurcontracten t.b.v. reguliere verzuimbegeleiding. *
Schriftelijke terugkoppeling van bevindingen aan werkgever en werknemer. *
Second opinion beoordeling door bedrijfsarts. *
Second opinion uitvoering (basiscontract). *
Consult Probleemanalyse door bedrijfsarts. *
Opstellen van Probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim. *
Bijstellen van Probleemanalyse. *
Medische poortwachtertoets in ziektemaand 9. *
Opstellen FML. *
Opvragen en beoordelen van medische informatie. *
Medisch deel Reintegratie verslag (RIV). *
Vrije toegang tot het Arbeidsomstandigheden Spreekuur (AOS), preventiespreekuur. *
Telefonisch overleg over lopende verzuimdossiers. *
Werkplekbezoek op initiatief van de bedrijfsarts n.a.v. een casus. *
Doorgeven van beroepsziekten. *
Spreekuur bezoeken van de bedrijfsarts op verzoek van de werknemer. *
Bedrijfsarts bezoekt werkvloer. *
Opvragen medische informatie bij een behandelaar. *
Aanvraag second opinion (alleen aan te vragen door werknemers). *
Opstellen en toetsen RI&E. offertebasis offertebasis
Uitvoeren PAGO en/of PMO. offertebasis offertebasis
Aanstellingskeuring. offertebasis offertebasis

I-One verzuimsoftware

Een complete web based applicatie voor uw verzuim- en personeelsdossiers;

Verrichtingen Pakket
Compleet pakket
Prijs per werknemer per jaar € 39,50 € 141
Ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen.
Voor periodieke en actuele verzuimoverzichten en statistieken.
Raadplegen van rapportages van de deskundigen.
Notificaties voor het wel of niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden.
Bewaking (wettelijke) poortwachtertermijnen.
Signalering afgesproken activiteiten verzuimbegeleiding.
Signalering frequent ziekteverzuim (op maat in te stellen).
Eerste screening regres (ziekte veroorzaakt door derden).
Screening vangnetsituaties (UWV betaalt het ziektedagloon).
Automatische meldingen aan inkomensverzekeraar (indien afgesproken met verzekeraar).
Ondersteuning gezondheidsmanagement (ook preventiedossier).

Inrichting arbodienstverlening

Verrichtingen Pakket
Compleet pakket
Prijs per werknemer per jaar € 39,50 € 141
Inrichten en onderhouden van het systeem op de gewenste verzuimbegeleiding.
Beschikbaar stellen van een bedrijfsarts alsmede de back-up.
Aanleg, opbouw en beheer van werkgeversdossier.
Aanleg, opbouw en beheer van werknemersdossiers. *
Op aanvraag toezending verzuimanalyse. *

= is in het abonnementstarief inbegrepen.

* = deze activiteit wordt in geval van een ziekmelding zonder voorafgaande toestemming uitgevoerd.

U kunt een afspraak uiterlijk 24 uur van te voren annuleren. Indien u een afspraak binnen 24 uur annuleert of de medewerker komt niet opdagen, dan worden er kosten in rekening gebracht. Dit geldt voor het verrichtingenpakket en het Compleet pakket.

Tarieven

Bedrijfsarts € 199,00
Casemanager € 127,00
Coördinatie tussen werkgever, werknemer en een externe provider uurtarief
Verzuimoverleg met derden (exclusief kosten derden) uurtarief
Inzet casemanager en bedrijfsarts buiten de ingesloten pakket verrichtingen uurtarief

Losse verrichtingen

1e oproep vanaf 2e week van het verzuim € 130,00
Medisch deel Re-integratie verslag (RIV) € 132,50
Spreekuur re-integratieverslag € 97,50
Telefonisch spreekuur bedrijfsarts € 97,50
Spreekuur probleemanalyse € 110,00
Opstellen probleemanalyse € 135,00
Bijstelling probleemanalyse € 97,50
Volledig re-integratieverslag € 399,00
Opstellen Functiemogelijkheden Lijst (FML) of Inzetbaarheidsprofiel (IZP) € 125,00
Opvragen en beoordelen medische informatie € 145,00
Second opinion door onafhankelijke bedrijfsarts € 375,00

De tarieven zijn uitgedrukt per stuk (tenzij anders vermeld), in euro’s, gebaseerd op prijspeil 2021, exclusief BTW en worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De tarieven zijn van toepassing op dienstverlening binnen kantooruren en zijn exclusief eventuele reiskosten en kosten in rekening gebracht door derden.