Arbo Werkt werkt

Wij zijn een arbodienst opgericht door een aantal advieskantoren in de overtuiging dat arbodienstverlening veel beter kan!

Waar is Arbo Werkt dan anders in?

  • Een landelijke dekking van spreekuurlocaties
  • Casemanagers in uw eigen omgeving; zij kennen uw onderneming als geen ander en schakelen snel
  • U krijgt als werkgever de beschikking over een vast aanspreekpunt met persoonlijke aandacht voor uw belangen
  • Uw zieke medewerker krijgt een vast aanspreekpunt; de praktijkondersteuner bedrijfsarts werkend onder de supervisie van de bedrijfsarts
  • Wij kunnen snel met de verzekeraar schakelen om de re-integratie van uw medewerker te versnellen

Basis contract gedurende de 1e twee jaar

Verrichtingen Pakket
Compleet pakket
Prijs per werknemer per jaar € 39,50 € 178
Aansluiting bij gecertificeerde arbodienst Arbo Werkt (conform Arbowet)
Landelijke dekking van spreekuurlocaties
Melding beroepsziekte aan Nederland Centrum voor Beroepsziekten
Intake gesprek door de casemanager met de werkgever; bespreken van eventuele vervolgacties
en preventieve advisering. Uiterlijk in de 1e week na de ziekmelding
*
MultiFactoriële Intake (MFI) door praktijkondersteuner bedrijfsarts met werknemer *
Analyse van verzuim om te komen tot snelle inzetbaarheid en terugkeer op de werkvloer *
Schriftelijke terugkoppeling *
Signalering frequent verzuim (3e ziekmelding binnen 12 maanden)
Extra dossiercheck bij langdurig verzuim maand 4
Signaleren 42ste weeks melding *
Bewaking verzuimtraject en periodieke evaluaties *
Advies eerstejaarsevaluatie (ziektemaand 12) *
Initiëren vervolgactiviteiten en begeleiding tijdens het 1e en 2e jaar *
Opstellen van het plan van aanpak op locatie. Bewaken van de uitvoering van het
Plan van Aanpak en het onderhouden van contacten met werkgever en werknemer hierover
*
Arbeidskundige poortwachterbeoordeling maand 11 *
Coördinatie tussen werkgever, werknemer, re-integratiebedrijf en verzekeraar *
Afstemmen vergoedingsmogelijkheden verzekeraar *
Signalering verhaalsrecht loon- en letselschade door schuld derden,
na toestemming van de werknemer
*
Ondersteuning bij WIA-aanvraag, opstellen re-integratiedossier en verslag *
Periodieke spreekuurcontacten t.b.v. reguliere verzuimbegeleiding *
Schriftelijke terugkoppeling van bevindingen aan werkgever en werknemer *
Second opinion beoordeling door bedrijfsarts *
Second opinion uitvoering (basiscontract) *
Video / telefonische consult Probleemanalyse door bedrijfsarts *
Opstellen van Probleemanalyse bij dreigend langdurig verzuim *
Bijstellen van Probleemanalyse *
Medische poortwachtertoets in ziektemaand 9 *
Opstellen FML *
Medisch deel Reintegratie verslag (RIV) *
Vrije toegang tot het Arbeidsomstandigheden Spreekuur (AOS), preventiespreekuur *
Telefonisch overleg over lopende verzuimdossiers *
Werkplekbezoek op initiatief van de bedrijfsarts n.a.v. een casus *
Opvragen medische informatie bij een behandelaar (exclusief kosten externe partij,
bv. specialist, oude arbodienst etc.)
*
Beoordelen van medische informatie *
Spreekuur bezoeken van de bedrijfsarts op verzoek van de werknemer * *
Spreekuur bezoeken van de bedrijfsarts op verzoek van de werkgever * *
Bedrijfsarts bezoekt werkvloer * *
Aanvraag second opinion (alleen aan te vragen door werknemers) * *
Opstellen en toetsen RI&E offertebasis offertebasis
Uitvoeren PAGO en/of PMO offertebasis offertebasis
Aanstellingskeuring offertebasis offertebasis

Verzuimportaal

Een complete web based applicatie voor uw verzuim- en personeelsdossiers;

Verrichtingen Pakket
Compleet pakket
Prijs per werknemer per jaar € 39,50 € 178
Ten behoeve van registratie ziek- en herstelmeldingen
Voor periodieke en actuele verzuimoverzichten en statistieken
Raadplegen van rapportages van de deskundigen
Notificaties voor het wel of niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden
Bewaking (wettelijke) poortwachtertermijnen
Signalering afgesproken activiteiten verzuimbegeleiding
Signalering frequent ziekteverzuim (op maat in te stellen)
Eerste screening regres (ziekte veroorzaakt door derden)
Ondersteuning gezondheidsmanagement (ook preventiedossier)
E-mail functionaliteit binnen het pakket met Arbo Werkt specialisten
Video overleg met de casemanager, bedrijfsarts of praktijkondersteuner bedrijfsarts

Inrichting arbodienstverlening

Verrichtingen Pakket
Compleet pakket
Prijs per werknemer per jaar € 39,50 € 178
Inrichten en onderhouden van het systeem op de gewenste verzuimbegeleiding
Beschikbaar stellen van een bedrijfarts, de praktijkondersteuner bedrijfsarts en de casemanage
Aanleg, opbouw en beheer van werkgeversdossier
Aanleg, opbouw en beheer van werknemersdossiers *
Op aanvraag toezending verzuimanalyse *

= is in het abonnementstarief inbegrepen.

* = deze activiteit wordt tijdens de verzuimbegeleiding zonder voorafgaande toestemming uitgevoerd en conform het uurtarief gefactureerd.

U kunt een afspraak uiterlijk 48 uur van te voren annuleren. Indien u een afspraak binnen 24 uur annuleert of de medewerker komt niet opdagen, dan worden er kosten in rekening gebracht. Dit geldt voor het verrichtingenpakket en het Compleet pakket.

Uur tarieven

Bedrijfsarts* € 249,00
Casemanager (CMvr) € 139,50
Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (Pob) € 129,50
Middelbaar veiligheidskundige t.b.v. RI&E € 119,50
Coördinatie tussen werkgever, werknemer en een externe provider uurtarief
Verzuimoverleg met derden (exclusief kosten derden) uurtarief
Inzet bedrijfsarts, praktijkondersteuner bedrijfsarts en de casemanager buiten de ingesloten pakket verrichtingen en prijzen losse verrichtingen uurtarief

Losse verrichtingen

MultiFactoriële Intake (MFI) Praktijkondersteuner Bedrijfsarts (Pob) € 129,50
Videocall of telefonisch spreekuur bedrijfsarts t.b.v. de Probleemanalyse* € 150,00
Spreekuur Pob, inclusief voortgangstriage met de bedrijfsarts en het re-integratieverslag € 102,50
Opvragen medische informatie bij een behandelaar (exclusief kosten externe behandelaar) € 160,00
Volledig re-integratieverslag € 399,00
Opstellen Inzetbaarheidsprofiel (IZP) € 129,50
InterCollegiaal Consult (ICC) door Expertise Arts in de Periferie* € 235,00
Second opinion door onafhankelijke bedrijfsarts* € 475,00
Medisch deel Re-integratie verslag (RIV)* € 132,50
Intake nieuwe klant door Casemanager Verzuimregie € 175,00

De tarieven zijn uitgedrukt per stuk (tenzij anders vermeld), in euro’s exclusief BTW en worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd. De tarieven zijn van toepassing op dienstverlening binnen kantooruren en zijn exclusief eventuele reiskosten en kosten in rekening gebracht door derden.

*Onder voorbehoud van prijsstijgingen (bedrijfs-)artsen. Arbo Werkt zal het (bedrijfs-)artsen tarief, en de tarieven van de losse verrichtingen door (bedrijf-)sartsen, met nooit meer dan 25% van het gepubliceerde tarief verhogen.

Interventies

Arbeidsdeskundig onderzoek door arbeidsdeskundige € 1.275,00
Uitgebreide verzekeringsgeneeskundige expertise, incl. huisbezoek door verzekeringsarts € 1.495,00
Verzekeringsgeneeskundige expertise light (uitgebreide FML door verzekeringsarts d.m.v.
fysiek spreekuur)
€ 495,00
Coaching leidinggevende of verzuimtraining € 150,00
Preventief medisch onderzoek offertebasis
Risico Inventarisatie & Evaluatie offertebasis
Keuringen offertebasis
Opleiding preventiemedewerker offertebasis
Inzet vetrouwenspersoon offertebasis
Tweede spoor onderzoek offertebasis

Overig

Reistijd uurtarief
Reiskosten per kilometer € 0,38